การรีเซ็ตโลก

RESET (Resurrection of Earth Sustainability - Exospheric Terminal) เป็นแผนการของรัฐบาลโลก มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสภาพโลกที่เสื่อมโทรมไปด้วยมลพิษให้กลับมาสู่สภาพที่มนุษย์สามารถอยู่อาศัยได้อีกครั้ง แผนการนี้เป็นประเด็นหลัก (kernel) ของเนื้อเรื่องควอนตัมลีพภาค 0 แผนการ RESET นี้ยังเป็นส่วนสำคัญในเนื้อเรื่องภูมิหลัง (backstory) ของควอนตัมลีพภาคใหม่ซึ่งเป็นเรื่องราวเมื่อ 80 ปีถัดมาหลังจากควอนตัมลีพภาค 0 อีกด้วย

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.